سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسیب بقائی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
محمد چیذری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سعید فعلی – کارشناس ارشد و آموزش کشاورزی
محسن بقائی – دبیر آموزش و پرورش منطقه مبارکه اصفهان

چکیده:

هدف کلی پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر، بررسینگرش روستائیان حوزه آبخیز زرچشمه هونجان نسبت به مشارکت در طرح های آبخیزداری و سنجش مسائل و مشکلات آنها می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را روستائیان ساکن حوزه آبخیز زرچشمه هونجان تشکیل می دهند (N-4989) که از این تعداد، ۱۳۱ نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت، ۱۲۷ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (n-127). نتایج توصیفی تحقیق نشان می دهند که ۱- یک چهارم (۷۳/۴۰%) پاسخگویان میزان آگاهی خود را از طرح های آبخیزداری در حد "متوسط به بالا" بیان می کنند، همچنین، بازدید از مناطقی که طرح های آبخیزداری در آن انجام شده است (۴۴/۲۰%) مهمترین گزینه آشنایی با طرح های آبخیزداری آنها است. ۲- نگرش اکثریت پاسخگویان (۶۱/۱۰%) نسبت به مشارکت در طرح های آبخیزداری در حد "خوب و خیلی خوب" است. ۳- پاسخگویان مهمترین مساله و مشکل پیش روی مشارکت در طرح های آبخیزداری را عدم همخوانی آن با نیازهای خویش ذکر می کنند. ۴- در نهایت کشاورزان مهمترین روش مشارکت در طرح های آبخیزداری را اخذ وام بانکی برای اجرای این طرح بیان می کنند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که میزان آگاهی از طرح های آبخیزداری رابطه مثبت و معنی دار و میزان مسائل و مشکلات روستائیان رابطه منفی و معنی داری با میزان نگرش نسبت به مشارکت در طرح های آبخیزداری دارند.