سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بتول پورابولی –

چکیده:

آموزش جنسی، بایستی یکی از مهمترین اجزاء مراقبت بهداشتی باشد، زیرا بسیاری از مشکلات جنسی ناشی از بیاطلاعی از موضوعات جنسی است. این تحقیق یک مطالعه توصیفی است که با عنوان بررسی نگرش معلمان شهر کرمان نسبت به آموزش جنسی و بررسی نظرات آنان در مورد نیازهای آموزش جنسی نوجوانان انجام گردید. نمونه پژوهش را ٤٠٠ نفر از معلمان مدارس راهنمایی و دبیرستانهای شهر کرمان تشکیلدادند. ابزارگردآوری دادهها پرسشنامه بود که در سه قسمت تنظیم گردید. و بعد از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. به منظور دستیابی به اهداف از آزموای آنالیز واریانس یکراهه، کروسکال والیس وآزمونیtاستفاده شد