سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهشید شاکر – کارشناس مدیریت سوانح، مدرس و مدربی آموزش امداد و نجات

چکیده:

فراوانی بسیار زیاد حوادث و سوانح در ایران، این کشور را به یکی از ده کشور سانحه خیز دنیا مبدل ساخته است. علیرغم پیشرفت علم و تکنولوژی، انسان هنوز در مقابل عوارض سوانح و بلایای ناشی از دگرگونیهایی طبیعت مانند سیل، زلزله و همچنین بلایای ناشی از ابزار دست ساخت خود جنگلها، انفجارات، و … آسیب پذیر است. اکثر شهرهای مهم کشور و بخصوص تهران یعنی مرکز مهم سیاسی و اقتصادی کشور، در معرض خطر جدی زلزله مخرب و ویرانگر قرار دارند. از بدیهیات مسلم آن اینست که پیشگیری قبل از وقوع حادثه امری ضروری و ارزان و مقدم بر امداد و نجات پس از حادثه می باشد. بر این اساس، اصولی ترین کار، کسب آمادگی بمنظور مقابله با حوادث و سوانح و بکارگیری آن جهت حفظ سلامتی و نجات جان خود و اطرافیان در لحظات اولیه وقوع یک حادثه است.با توجه به اهمیت و نقش رعایت نکات ایمنی قبل از وقوع زلزله بویژه یادگیری کمک های اولیه کهمی تواند خسارت های ناشی از حوادث را کاهش دهد، این بررسی درصدد است تا به بررسی نظر مردم شهر تهران درباره اهمیت و تاثیر کمک های اولیه در کاهش خسارت های ناشی از حواث بپردازد.روش مورد استفاده در این تحقیق با توجه به موضوع پیشنهادی، استفاده از روش پیمایشی (میدانی) می باشدجمع آوری داده ها با بهره گیری از پرسشنامه (تلفیقی از سوالات باز و بسته) صورتگرفته است. جامعه آماری تحقیق عبارت است از کلیه مردم ساکن در سطح شهر تهران. برای آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. سؤال اساسی این تحقیق آنست که به نظر مردم تا چه اندازه یادگیری کمکهای اولیه در کاهش خسارت های ناشی از حوادث و بلایا تاثیردارد؟تا چه اندازه مردم با اصول کمک های اولیه آشنایی دارند؟ نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر افراد مورد بررسی،با کمکهای اولیه یا با نحوه صحیح بکارگیری اصول کمکهای اولیه در حوادث و بلایا آشنایی لازم را نداشته وگاهی آن را بی تاثیر می دانستند که این امر مستلزم بررسی دقیق وامعان نظر است. بررسی حاضر در صدد است تا حد امکان به سؤال فوق پاسخ دهد.