سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سلیمان رسولی آذر – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
حسن صدیقی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پیشرفت روزافزون در علوم و فناوری های کشاورزی حجم عظیمی از اطلاعات و داده ها را پدید آورده و ضرورت استفاده از فناوری نوین اطلاعات در بخش کشاورزی کاملاً محسوس است . در حال حاضر کشورهای پیشرفته جهان بطور متنوع از فناوری های نوین اطلاعات در عرصه های مختلف صنعتی، تجاری واجتماعی بهره برداری کرده بطوریکه علاوه برسرعت بخشیدن به امر جمع آوری، سازماندهی، ذخیره، پردازش و اشاعه اطلاعات امکان دسترسی سریع به اطلاعات به روز و اثربخش را برای همه اقشار جامعه فراهم می سازد . این تحقیق به روش پیمایشی انجام گرفته است و از نوع همبستگی توصیفی می باشد . هدف اصلی این تحقیق بررسی نگرش کارشناسان فنی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مهاباد نسبت به فناوری اطلاعات بود . جامعه آماری تحقیق را کارشناسان فنی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مهاباد که تعداد آنها برابر ۱۰۴ نفر بود تشکیل داده، از این تعداد ۶۰ نفر به روش نمونه گیری کاملاً تصادفی بعنوان نمونه تعیین گردیدند . روایی محتوای پرسشنامه پس از مطالعه ادبیاتی با مشورت با اساتید فناوری اطلاعات و اساتید ترویج و آموزش کشاورزی کسب شد . پیش آزمون ( پایلوت تست ) برای بدست آوردن ضریب اعتبار پرسشنامه انجام شد و ضریب کرونباخ آلفا ۰/۸۱ برای همه بخشهای پرسشنامه بدست آمد . میزان اطلاعات حرفه ای پاسخگویان، نگرش آنان در خصوص اهمیت فناوری اطلاعات، میزان بکارگیری و مهارت آنان در زمینه با مفاهیم فناوری اطلاعات در پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت . نتایج این مطالعه نشان داد که نگرش ٪۵۸ پاسخگویان در مورد اهمیت فناوری اطلاعات را در سطوح " عالی " و " خوب " بوده است . همچنین میزان بکارگیری و استفاده از فناوری اطلاعات تنها ٪۳۵ پاسخگویان در سطح " عالی " و " خوب " بوده است . در این مطالعه بین سن و سابقه کار
پاسخگویان در رابطه با نگرش و استفاده از فناوری اطلاعات رابطه معنی دار منفی وجود دارد . همه پاسخگویان دارای نگرش مثبت در رابطه با اهمیت فناوری اطلاعات هستند . رابطه معنی دار مثبتی بین سابقه سالهای استفاده از اینترنت و متوسط تعداد ساعات هفتگی استفاده از اینترنت با متغیرهای وابسته این مطالعه وجود دارد . رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای مستقل سن، سابقهکار و سابقه سالهای استفاده از اینترنت به میزان ٪۴۳ تغییرات در نگرش افراد رانسبت به اهمیت فناوری اطلاعات تبیین می کنند