سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شهرزاد بارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ر
زهرا اطهری – دانشجویان کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه
کیومرث زرافشانی – استادیار دانشکده کشاورزی و عضو مرکز تحقیقات توسعه اقتصادی اجتماعی دان

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش که با روش توصیفی- همبستگی انجام شده است، بررسی نیات کارآفرینانه دانشجویان علمی-کاربردی کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن می باشد . جامعه آماری تحقیق را دانشجویان علمی -کاربردی کشاورزی استان کرمانشاه تشکیل دادند که تعداد ۹۶ نفر از آن ها به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی ابزار با استفاده از پانل
متخصصان، تعیین و پایایی آن به وسیله ی آزمون کرونباخ آلفا مورد قبول واقع شد که ضرایب آلفای محاسبه شدهبرای کلیه ی بخش ها بالاتر از ۰/۷ گزارش گردید. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که ۳۷ درصد از تغییرات متغیر نیت کارآفرینانه را سه متغیر شامل: نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای جامعه و باور به خودکارآمدی تبیین نمودند. همچنین رابطه ی مثبت و معنی داری بین هر یک از متغیرهای مستقل فوق با نیت کارآفرینانه به دست آمد. از طرفی در نتایج حاصل از همبستگی پیرسون بین هر یک از متغیرهای مستقل با یکدیگر، به جزء در خصوص باور به خودکارآمدی و نگرش نسبت به کارآفرینی، از لحاظ آماری رابطه ی مثبت و معناداری حاصل گردید. در کل، یافته ها نشان داد که در بین دانشجویان علمی-کاربردی ماهیدشت، نیت کارآفرینانه ی بالایی وجود دارد. در نهایت براساس یافته ها پیشنهادهایی ارائه گردید.