سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد احمدی – کارشناس ارشد، کارشناس برنامه ریزی آموزش شرکت توزیع نیروی برق خراسان ر
محمد شرفی – کارشناس ارشد، کارشناس ارشد آموزش و توسعه منابع انسانی بنیاد مسکن انق

چکیده:

آموزش کارآفرینی مهمترین تلاشی است که بستر لازم برای فراگیری دانش و مهارتهای ضروری به افراد علاقمند بالاخص دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی که جویای مشاغل ارضاء کننده هستند را فراهم می کند. اما آموزش با این همه اهمیت و ضرورت زمانی موثر و مفید است که بر اساس نیازهای افراد باشد و از طریق نیاز سنجی تحقق پیدا می کند. هدف این پژوهش مشخص کردن نیازهای آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی رشته مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تهران در زمینه کارآفرینی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان ( دانش آموختگانی که موفق به تاسیس شرکت شده اند) رشته مهندسی برق است. سوال اصلی این تحقیق به این شرح می باشد که دانشجویان دوره کارشناسی رشته مهندسی برق در زمینه کارآفرینی به چه آموزشهایی نیاز دارند؟ برای پاسخ دادن به سوال فوق از روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل گردید و نتایج زیر در پاسخ به سوالات پژوهش بدست آمد. برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی برق به نحو مطلوبی دانش و مهارت مورد نیاز در زمینه کارآفرینی را در دانشجویان دوره کارشناسی رشته مهندسی برق پژوهش نمی دهد. از نظر اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان رشته مهندسی برق در حال حاضر مهمترین عوامل مرتبط با کارآفرینی به ترتیب اولویت عبارتند از: خلاقیت و نوآوری، توانایی هدایت و رهبری، مهارت تصمیم گیری، اصول و فنون مذاکره، مدیریت منابع انسانی، روشهای تامین و منابع مورد نیاز کسب و کار، تدوین طرح کسب کار، برنامه ریزی کسب کار، مدیریت کیفیت بهره وری، برنامه ریز استراتژیک در شرکت های کوچک، رقابت حفظ موقعیت بازار و بازاریابی. برای پرورش دانش و مهارتهای مورد نیاز در زمینه کارآفرینی در دانشجویان دوره کارشناسی رشته مهندسی برق دانشکده فنی تهران اولویت ها عبارتند از: در زمینه تمایل به ایجاد کسب و کار جدید: شناسایی فرصتهای شغلی و خلاقیت و نوآوری. در زمینه امکان سنجی نسبت به ایجاد کسب و کار: تدوین طرح کسب و کار، روشهای تامین سرمایه و منابع مورد نیاز مهارت تصمیم گیری. در زمینه شروع کسب و کار جدید: شناسایی فرصت های شغلی و خلاقیت و نوآوری. در زمینه امکان سنجی نسبت به ایجاد کسب وکار: تدوین طرح کسب و کار، روش های تامین سرمایه و منابع مورد نیاز مهارت تصمیم گیری. در زمینه شروع کسب و کار جدید: بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت زمان، برنامه ریزی کسب و کار، اصل و فنون مذاکره، توانایی هدایت و رهبری و مدیریت کیفیت و بهره وری. در زمینه ارزیابی و توسعه کسب . کار: ارزیابی میزان موفقیت کسب وکار و مقایسه آن با وضعیت مطلوب، برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچک، رقابت و حفظ موقعیت بازار.