سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید شریفی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی جیرفت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

شهرستان جیرفت به عنوان یکی از مناطق خرماخیز در کشور مطرح می‌باشد که در حال حاضر به دلیل عدم مدیریت صحیح و عدم وجود آموزش‌های کافی در این زمینه راندمان تولید و کیفیت محصول کشاورزان پایین می‌باشد تحقیق حاضر با هدف بررسی نیازهای آموزشی نخلکاران این شهرستان در پی راهکارهایی جهت بهبود کیفیت و افزایش تولید این محصول می‌باشد تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ میزان و درجه کنترل، میدانی و از لحاظ نحوه جمع‌آوری اطلاعات نیز از نوع تحقیقات توصیفی و غیرتجربی (غیرآزمایشی) می‌باشد ابزار اندازه‌گیری تحقیق پرسشنامه بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه نخلکاران شهرستان جیرفت می‌باشند که در روستاهای مختلف شهرستان پراکنده می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای ۲۱۰ نفر در سال ۱۳۸۶ انتخاب گردیده و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده نرم‌افزار SPSS12 صورت گرفت نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مهمترین نیازهای آموزشی نخلکاران آشنایی با روشهای بازاریابی و فروش محصول، آشنایی با روشهای مبارزه با آفات و امراض، آشنایی با زمان و مقدار مناسب استفاده از کودها و… می‌باشد که در مقاله به آنها پرداخته شده است.