سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن تبرایی – عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
میترا قاسمی – کارشناس ارشد کشاورزی و مربی آموزشگاه کشاورزی سبز ایران

چکیده:

این مظالعه به بررسی نیازهای آموزشی نخودکاران در استان خراسان شمالی با بهره گیری از اطلاعات میدانی مربوط به ۲۹۸ کشاورز ﭘرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که نیازهای آموزشی ۴۷/۷۰ درصد نخودکاران در مرحله کاشت متوسط و بالا بوده است. همچنین در مرحله آبیاری و سله شکنی ۶۳/۴۲ درصد، در مرحله استفاده از کود ۷۲/۸۲ درصد، در کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز۵۱/۷۶ درصد و در مرحله برداشت ۵۸/۳۹ درصد نیازهای آموزشی نخودکاران متوسط و بالا بوده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته نشان داد که سطوح مختلف سواد، تجربه کاری و بهره مندی از خدمات ترویجی تاثیر معنی داری بر نیازهای آموزشی نخودکاران داشته است. در حالی که درآمد، میزان برخورداری از وسایل ارتباط جمعی و فاصله شهر تا روستا بر متغیر وابسته تاثیر معنی داری نداشته است.