سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهری صدیقی – کارشناس ارشد زمین شناسی -عضو هیئت علمی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

چکیده:

قرار گرفتن ایران بر رویکمربند لرزه خیزی آلپ-هیمالیا و وقوع نوبه ای زلزله های مهیب، ضرورت بازنگری جدی و علمی در امر زلزله را از جهات مختلف ایجاب می نماید. در این میان، با توجه به افزایش سریع حجم اطلاعات و لزوم دسترسی به یافته های جهانی، محققین علوم زلزله نیز همچون محققین سایر رشته ها، نیازمند دسترسی به اطلاعات جاری و روزآمد در زمینه های تخصصی خویش می باشند تا بتوانند به صورتی پویا در جریان اطلاعات این رشته قرار گیرند. مقاله حاضر خلاصه ای از یافته های طرح پژوهشی"بررسی نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله" که در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به انجام رسیده است. را شامل می گردد. این پژوهش درصدد است بابررسی و شناسایی نیازهای اطلاعاتی این گروه(در دو حوزه پژوهشی) عوامل و راهکارهای موثر در رفع این نیازها را تبیین نموده و پیشنهادات لازم را در جهت توسعه و بهبود خدمات اطلاع رسانی در این زمینه، ارائه نماید. در این مطالعه ارتباط بین متغیرهای نوع کار، مدرک تحصیلی و تجربه محققین با میزان استفاده آنها ازمنابع اطلاعاتی مورد بررسی قرار می گیرد و با تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده مسائل و مشکلات آنها درراه تامین نیازهای اطلاعاتی تعیین می گردد. برخی از نتایج حاصل بدین شرح می باشد؛ بیشترین انگیزه محققین در جستجوی اطلاعات، کسب اطلاعات در زمینه پژوهش و تحقیق می باشد.مهمترین منابع رسمی مورد استفاده آنها کتب لاتین و نشریان ادواری است. در بین کانالهای غیررسمی کسب اطلاعات از طریق تماس با همکاران داخل و خارج از کشور جایگاه خاصی داشته و درصد استفاده قابل توجهی را نشان می دهد. متداول ترین روشهای جستجوی اطلاعات مراجعه مستقیم به قفسه کتابها و استفاده از پایگاههای اطلاعاتی رایانه ای می باشد. عمده ترین مشکل در زمینه دستیابی به اطلاعات موجود نبودن منابع در کتابخانه و به موقع نرسیدن اطلاعات مورد نیاز می باشد. بکارگیری فن آوریهای اطلاعاتی و برقراری شبکه های پیوسته رایانه ای عمده ترین پیشنهادهای محققین جهت بهبود روشهای اطلاع رسانی می باشد