سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

گلثومه عزیزی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا کوچکی – استاد گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نصیری محلاتی – دانشیار گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی ویژگی های اگرواکولوژیک گیاه کلپوره ، جهت اهلی سا زی آن در نظام های زراعی ، ابتدا ویژگی های بیولوژیکی آن در رویشگاه طبیعی در پارک ملی تندوره واقع در استان خراسان شمالی ، مورد بررسی قرار گرفت . همچنین در دو آزمایش جداگانه ، خصوصیات زراعی این گیاه در دو سال زراعی ۱۳۸۵-۱۳۸۴ و ۱۳۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمایش اول، کاشت مستقیم بذر ( ۲۵ مهر ، ۲ دی ، ۲۵ اسفند و ۲۵ فروردین ) و تراکم (۲۵، ۱۷ و ۱۳ بوته در متر مربع ) و در آزمایش دوم تاریخ انتقال نشاء( ۲۵ مهر و ۱۵ اردیبهشت )و تراکم ، به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرارمورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج مشاهدات صحرایی حاکی از آن بود که این گیاه معمولا در ارتفاع ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ متری در خاک های با بافت لوم یو فقیر رشد می کند. نتایج آزمایشات مزرعه نشان داد که تکثیر این گیاه از طریق بذر ناموفق بود . نشاء های پاییزه از جنبه های مختلف از جمله وزن خشک اندام های هوایی بهتر از نشاء های بهاره بودند و ویژگی های زراعی گیاه در سال دوم به مراتب بهتر از سال اول بود.