سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نغمه صادقی – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

تأثیر حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله بر سلامت جمعیت آسیب دیده از جمله مهمترین تبعات منفی اینگونه سوانح بشمار می‏آید. از آنجا که ایران از جمله ده کشور سانحه‏خیز جهان بشمار می‏رود لذا توجه به روشهای کاهش تبعات و اثرات این سوانح در کشور از ضروریات است. در ارزیابی سریع منابع نظام سلامت و نیازهای بهداشتی درمانی بازماندگان هنگام وقوع زلزله، می توان اقدامات صورت گرفته در زمینه بهداشت محیط ، خدمات ارائه شده پیش بیمارستانی وخدمات ارائه شده بیمارستانی در منطقه آسیب دیده را به منظور طراحی و آماده‏سازی مناسب مداخلات بعدی نظام سلامت مورد بحث و بررسی قرار داد. اینکار بمنظوربررسی وضعیت سلامت جمعیت آسیب‏دیده از زلزله، شناسایی نیازهای بهداشتی درمانی موجود و آتی جهت ارائه راهکار بمنظور برطرف نمودن نیازهای بهداشتی درمانی افراد آسیب دیده صورت می گیرد. بررسی‏های بعمل آمده پس از وقوع زلزله در شهر بم، وضعیت مناسبی را در این خصوصنشان نمی‏دهد که حاکی از عدم توجه کافی به نیازهای بهداشتی درمانی مردم منطقه می‏باشد. از آنجاکه بررسی نیازهای بهداشتی درمانی در جمعیت آسیب دیده از زلزله جهت برنامه ریزی ارائه خدمات و انجام مداخلات از اهمیت ویژه‏ای برخوردار می‏باشد، پژوهش حاضر برآن است تا بعنوان پیش درآمدی بر این مطالعات، وضعیت بهداشتی درمانی جمعیت آسیب‏دیده از زلزله را در شهر بم بررسی و نیازهای بهداشتی درمانی آنها را شناسایی نماید.