سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

موسی زرگر – فوق تخصص جراحی توراکس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس م
محمدهادی مدقق – فوق تخصص جراحی عروق، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

راه اندازی مراکز ترومای سطح یک در نظر گرفتن استانداردهای تعیین شده در منابع و مراجع موجود نیازمند صرف هزینه سنگین و کارآیی آن منوط به وجود یک سیستم ترومای منسجم است. مقاله حاضر به منظور تعیین ضوررت راه اندازی چنین مراکزی درسطح شهر تهران و بر اساس نتایج یک مطالعه وسیع روی بیماران ترومایی مراجعه کننده به سه بیمارستان عمومی شهر تهران با بالاترین تراکم پذیرش بیماران ترومایی تدوین شده است. کل بیماران مطالعه شده، ۵۸۰۰۵ نفر بوده اند. که از این تعداد ۷ درصد فوت نموده یا احتیاج به بستر پیدا کرده اند. کل بیماران مطالعه شده قابل تطابق با مطالعه MTOS نبودند (Mindex=0/832) ، اما در گروه بیماران بستری یا فوت شده اندکس M بیش از ۰/۸۸ نشان دهنده انطباق قابل قبول دو گروه می باشد.
معیارهای Zx=-13/44 و Wx=-%2/55نشان می دهد که کیفیت مراقبت های ارائه شده به این بیماران از ح-د استانداردکاملا پایین تر می باشد . از سوی دیگر، فراوانی بیماران ترومایی مشاهده شده نشان میدهد که ایجاد مراکز پیشرفته تروما در شهر تهران کاملاً منطقی و ضروری است. البته چنین امری مستلزم راه اندازه یک سیستم تروما و بخصوص تامین یک سیستم خدمات پزشک یاورژانس پویا میباشد و از سوی دیگر طراحی چنین مرکزی بایستی با بررسی علمی و دقیقموقعیت، منابع و تجهیزات، پرسنل و طرح های درمانی و آموزشی آن صورت گیرد.