سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پریسا نجاتخواه معنوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی، گر
ندا بهشتی نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی، گر
فرناز رفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی، گر

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تغییرات مواد مغذی نیترات، فسفات و برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی pH)،دما وشوری ) از فروردین ماه تا شهریورماه سال ۱۳۸۷ بصورت ماهانه انجام شد . نمونه برداری از آب دریای خزر در سواحل جنوب شرقی درهفت ترانسکت شامل ۵۶ ایستگاه عمق و در آب های سطحی ، ۵ و ۱۰ متر صورت پذیرفت .در این بررسی ، دما ۴/۷۲± ۲۶/۹۱ درجه سانتی گراد شوری ۲/۳۳±۸ه/۶۴ قسمت در هزار PH 0/079±۸/۶۹ ، نیترات ۰/۱۶۱±۰/۶۱ و فسفات ۰/۱۱±۰/۱۷ میلی گرم بر لیتر بدست آمد میانگین تغییرات نیترات ۰/۲۸ تا ۱/۳۱ و میانگین فسفات ۰/۰۳ تا ۰/۹۶ میلی گرم در لیتر بود در مقایسه با سواحل جنوب غربی دریای خزر که دارای دامنه تغییرات نیترات ۰/۱۶ تا ۱/۱ و فسفات ۰/۰۶ تا ۰/۶۱ میلی گرم در لیتر می باشد بالاتر است در حالی که هر دو ماده مغذی نیترات و فسفات نسبت به سال ۱۳۸۱ افزایش یافته است این نتایج نشان می دهد که میزان نیترات و فسفات در سواحل جنوب شرقی نسبت به جنوب غربی دریای خزر بالاتر بوده و بطور کلی دارای روند ی افزایشی در سالهای اخیر در این حوضه می باشد. غلظت نیترات بین آب های سطحی و عمق ۵و ۱۰ متر در همه ترانسکت ها اختلاف معنی داری بدست آمد (P<0/04