سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود پسندیده فرد – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد حسینی کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در ایـن مقالـه ضـمن بررسی جریان هوا در اطراف مدلهای مختل ف بدنه خودرو و ولیفت ارائه شده وبا بهره گیری ازروشها نـیروهای آئرودینامیکـی وارده بر بدنه هادر هر جزء ازبدنه شکلهای بهینه برای دستیابی به کمترین مقادیر درگ ی حل عددی تغیـیرات اعمـال شده روی بدنه خودرو سمند نسبت به طرح اولیه موردآزمایش قرار گرفته ونتایج بدست آم ده در شرایط مشابه برای دو حالت اولیه و تغییریافته ارائه شده است