سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین دلایلی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر – دانشکده م
تقی علی اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعنی مالک اشتر، دانشگاه صنعتی مالک اش

چکیده:

ســازه هــای فراســاحلی شــناورمانند ســکوها، کشــتی هــا و زیردریــایی هــا درمعــرض بارهــای تنــاوبی ن اشــی از مــوج و جریانهــای دریــایی قــرار دارنــد . بنــابراین بــا تعیــین توزیــع فشــار روی ســازه هــای مــذکور میتــوان عملیــات بهینــه ســازی را در فرایند طراحی سازه های فراساحلی درنظرگرفت . در ایــن مقالــه بــه اســتخراج روابــط تحلیلــی و دیفرانســیلی نیروهــای وارد بــر ســازه هــای بــزرگ دریــایی پرداختــه شــده اســت و درنهایــت بــه بررســی روابــط حــاکم بــر شــناوری کــه دارای حرکــت heaving اســت، میپــردازیم . بــرای ایــن منظور فـرض شـده اسـت کـه اجسـام نسـبت بـه دامنـه مـوج خیلـی بزرگتـر هسـتند و بنـابراین مؤلفـه هـای اینرسـی نیـرو بــر نیروهــای ویســکوز، غلبــه دارد . بطــور نمونــه زمــانی کــه نیــروی ویســکوز ک متــر از ۱۰% کــل نیــرو باشــد، قابــل صرفنظر کردن است ( بجز در نزدیکی لبه های تیز و نقاط جدایش ).