سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

بابک عمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه کشتی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنع
بابک شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه کشتی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنع
محمدسعید سیف – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صتعتی شریف

چکیده:

بررسی Drift وارد بر کشتی ها و سکوهای شناور عامل مهمی در طراحی و بهره برداری از آنها محسوب می شود . روش های مختلف عددی و تجربی برای بررسی این نیرو مورد استفاده قرار
گرفته اند . در این مقاله رفتار نیروی Drift حاصل از امواج بر شناور بدون مهار بندی با بهره گیر ی از روش تجربی پردازش تصاویر مورد بررسی قرار می گیرد . بدین منظور، با استفاده از روش پردازش تصویر، به عنوان ابزاری مطمئن، دقیق و دارای قابلیت انعطاف جهت ثبت وقایع آزمایشگاهی، نتایج بدست آمده از این بررسی، با روابط تحلیلی موجود مقایسه و تقریبی از ضریب تصحیح و نیروی میرایی استخراج شده است . برای استفاده از ابزار مذکور در بررسی نیروی Drift الگوریتم مناسب ابداع، و نرم افزار لازم توسعه یافته است . به منظور استخراج نتایج تحلیلی، رابطه موجود در محیط Simulink نرم افزار MATLAB شبیه سازی گردیده است