سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدجواد محمدی حسن آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه
اسدالله نورزاد – استادیار، گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در اثر برخورد امواج مسطح با مرزهای پیچیده مانند حفره های زیرزمینی و یا تونلها پدیده تفرق امواج به وجود می آید. تفرق امواج در محیطهای پیوسته یک فازه در حالتهای مختلفی بررسی شده است. ولی تاکنون تفرق امواج در محیط متخلخل اشباع دوفازی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله با ارایه یک روش نیم تحلیلی مبتنی بر روش باقیمانده وزنی به بررسی تفرق موج برشیSH در برخورد با تونل به شکل دلخواه در محیط متخلخل اشباع پرداخته م یشود. درنهایت به مطالعه پارامتریک تفرق موج برشیSH در برخورد با تونل دایروی در محیط بی نهایت متخلخل اشباع پرداخته خواهد شد.