سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ام البنین مشهدی هاشمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران
علی کنعانیان – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران
عباس آسیابانها – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده:

سنگ های نفوذی غرب آوج به صورت توده های کوچک و کشیده با ر وند NW-SE به موازات فولیاسیون سنگ های دگرگونی ناحیه ای درجه ضعیف مزوزوئیک در زون رزن تزریق شده اند . این توده ها اساساً ترکیب گابرویی دارند و توسط قشری از گابروهای حاشیه انجماد سریع با بافت میکرولیتی پورفیریک احاطه شده اند . سنگ های میزبان این توده ها که عمو ماً از فیلیت و اسلیت تشکیل شده اند و در راستای NW-SE فولیاسیون دارند، در محل تماس با گابروها متحمل دگرگونی مجاورتی در حد رخساره های آلبیت اپیدوت هورنفلس تا حد اکثر هورنبلند هورنفلس شده اند و از خارج هاله دگرگونی به طرف داخل به مجموعه های اسلیت لکه دار و فل دسپاتیک هورنفلس ها تبدیل شده اند .
محیط تکتونیکی تشکیل گابروهای غرب آوج بر اساس داده های ژئوشیمیایی عناصر اصلی و کمیاب و الگوی پراکندگی عناصر کمیاب بر روی نمودارهای عنکبوتی احتمالا ًمحیط ریفتی و کششی بوده است