سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا خاکباز – مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

بررسی های ژئومکانیکی ساختگاه سد کارون ۴ در طی مطالعات مرحله اول و دوم طرح با هدف افزایش دقت پارامترهای رفتاری توه سنگ و نحوه توزیع آن در دست انجام می باشد. مطالعات انجام شده بیانگر این واقعیت است که نتایج تفکیک شده آزمایش های آزمایشگاهی بر اساس جنس سنگ پراکندگی های زیادی نشان می دهد که ناشی از تاثیر وجود ریزترکها بر رفتار نمونه های سنگی است. لذا سنگ های ساختگاه سد بر اساس مقاومت فشاری نامحصور، تخلخل و سرعت امواج فشاری با لحاظ کردن جنس سنگ به سه گروه تقسیم بندی شدند.
برای زیرواحدهای مختلف سازند آسماری در تکیه گاه چپ سد مقدار GSI بر اساس طبقه RMR 89 برآورد شد. دامنه تغییرات GSI بیانگر اختلاف های موجود در رفتار توده سنگ نبود لذا هر ناحیه بر اساس مقادیر RQD، لوژون ، مقاومت فشاری نامحصور، تخلخل با لحاظ کردن جنس سنگ ارزیابی و نهایتا در سه گروه با پارامترهای رفتاری جاداگانه دسته بندی گردیدند. حفاریهای انجامشده در ساختگاه سد کارون ۴ در طی مراحل اجرایی نیز بیانگر تطابق مناسب نتایج ناحیه بندی ژئومکانیکی با شرایط واقعی توده سنگ ها در عمق می باشد.