سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا منعم – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
نبی اله نعمتی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه – معاونت ورامین
جبرائیل ملکی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری,
زهره حسینی نژاد – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه -‐ معاونت ورامین

چکیده:

به منظور بررسی همبستگی برخی از صفات کمی با عملکرد ارقام امیدبخش پنبه در منطقه ورامین آزمایش مزرعه ای در موسسه تحقیقات پنبه (معاونت ورامین ) در سال زراعی ۸۱-۸۰ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و هفت تیمار به اجرا در آمد . تیمارها عبارت بودند از رقم تجارتی ورامین، رقم گلاندلس پا ک و ارقام سیندوز، ۳۱۲-۸۱۸ Asj2 ، سای اکرا و شیرپان که در ۲۸ کرت آزمایشی به مساحت تقریبی ۱۲۰۰ متر مربع قرار گرفتند . نتایج به دست آمده نشان داد که عمل کرد ارقام مورد مطالعه با یک دیگر تفاوت معنی داری نداشته و بیشترین عمل کرد وش بعد از رقم ورامین مربوط به ارقام امیدبخش ۳۱۲-۸۱۸ و Asj2 می باشد. صفات مورد مطالعه شامل تعداد قوزه های باز شده و نشده در هر بوته، تعداد شاخه های زایا در هر بوته، ارتفاع بو ته ها، ارتفاع اولین شاخه زایا از زمین، غلظت کلروفیل در برگ ها، تعداد گلهای تولید شده توسط هر بوته و تعداد بوته های بارده (تراکم گیاهی ) در تیمارها تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند . همچنین نتایج تجزیه دگرسیون نشان داد که تعداد قوزه های باز شده در هر بوته با غلظت کلروفیل و تعداد گلهای تولید شده رابطه خطی، مثبتو معنی داری داشته و با عمل کرد و سایر صفات رابطه معنی داری ندارند . ارتفاع اولین شاخه زایا از زمین با عملکرد، تر اکم بوته در هکتار و ارتفاع بو ته ها رابطه خطی، مثبت و معنی داری دارد . تعداد گلهای تولیدشده نیز با تعداد قوزه باز شده رابطه مثبت و معنی دار و با عملکرد و سایر صفات رابطه معنی داری ندارند . غلظت کلروفیل برگ ها با تعداد قوزه باز شده رابطه مثبت و معنی دار و با سایر صفات و عمل کرد رابطهمعنی داری ندارد . در ضمن تعداد شاخه های زایا با عملکرد و کلیه صفات مورد مطالعه رابطه معنی داری نداشت . در پایان و با توجه به خصوصیات ظاهری، عمل کرد و اجز ا عمل کرد بعد از رقم ورامین ارقام امیدبخش Asj2 ۸۱۸ –۳۱۲ پیشنهاد به کشت در منطقه شدند.