سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی عباسی سورکی – دانشجوی دکتری زراعت دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران
ناصر مجنون حسینی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی کرج
بهمن یزدی صمدی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی همبستگی و روابط بین عملکرد دانه و سایر صفات کمی عدس با استفاده از۷ ژنوتیپ عدس در ۳ تاریخ کاشت انجام شد. آزمایش در سال ۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. عملکرد دانه در هکتار همبستگی مثبت و معنی داری با اجزای عملکرد مثل تعداد غلاف در بوته (**۰٫۶۶=r) و تعداد دانه درغلاف(**۰٫۵۵=r) و همبستگی منفی و غیر معنی داری با وزن ۱۰۰۰ دانه داشت(**۰٫۱۲-=r). همینطور عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد بیو لوژیک و شاخص برداشت، تعداد شاخه فرعی گل دهنده درساقه، ارتفاع گیاه و طول دوره پرشدن دانه نشان داد. نتایج مدل نویسی و تجزیه علیت عملکرد دانه در هکتار نیز نشان داد که در بین اجزای عملکرد، عملکرد دانه ابتداتحت تاثیر تعداد غلاف در بوته(**۰٫۵۴) وسپس تحت تاثیر تعداد دانه در غلاف (*۰٫۲۴)قرار می گیرد.