سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدرضا پوررضا – کارشناس ارشد (گرایش راه و ترابری) ، دانشگاه صنعتی شریف
حبیب ا… نصیری – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

محوطه های عملیات راهسازی در بزرگ راه ها به علت ایجاد تراکم ترافیکی و تاخیر، افزایش مصرف سوخت، افزایش نشر آلاینده ها و افزایش تصادفات باعث افزایش هزینه استفاده کنندگان از راه می شوند. برنامه های مدیریت روسازی قدیمی در تصمیم گیری ها تنها هزینه های مربوط به پیمانکارانی که مسوولیت تعمیر و نگهداری راه ها را بر عهده داشتند، در نظر می گرفتند. اما در برنامه های جدید مدیریت روسازی هزینه های استفاده کنندگان از وسائل نقلیه در محوطه های عملیات راهسازی علاوه بر هزینه های پیمانکاری در نظر گرفته می شود. در این مطالعه پس از ارائه هزینه استفاده کنندگان از وسایل نقلیه و هزینه پیمانکاران بصورت توابعی ریاضی، تابع هزینه کل که درتصمیم گیری های مربوط به انتخاب طول بهینه باند به منظور انجام عملیات تعمیر و نگهداری، مدت زمان انجام عملیات و زمان شروع عملیات تاثیر دارند، ارائه شده است.
در اینمطالعه با استفاده از برنامه شبیه سازی FRESIM و نتایج حاصل از آمارگیری ، محوطه عملیات راهسازی مدل شد. تابع تاخیر از طریق کسر زمان سفر در سرعت آزاد از زمان سفر حاصل از شبیه سازی بدست آمد. هزینه افزایش مصرف سوخت و انتشار آلاینده ها نیز بصورت توابعی ریاضی بیان شدند. از سوی دیگر هزینه های مربوط به پیمانکاران، در دوبخش ثابت و متغیر که تابعی از طول می باشد، ارائه شد. که شامل هزینه های مربوط به ساخت و سازو تامین ایمنی مسیر میباشد. با تغییر پارامترهای موثر در تابع هزینه کل می توان تاثیر سناریوهای مختلف بر هزینه ها را بررسی کرد و طول بهینه انسداد باند را بدست آورد. همچنین مدت زمان بهینه انجام عملیات تعمیر و نگهداری و زمان شروع آن می توان بر حسب میزان تغییرات حجم ترافیک در طول شبانه روز محاسبه گردد.