سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مجتبی نجمی – عضو هئیت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و م
سیدمحمدتقی فاطمی قمی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، دانشکده صنایع

چکیده:

بررسی و بازنگری هزینه های پروژه یکی از مهمترین مراحل اجرای یک پروژه می باشد که با استفاده از سیستم حسابداریPERT/Costمی توان این مهم را انجام داد . اما در این سیستم فرض بر این است که هزینه های فعالیت ها نسبت به زمانخطی هستند، ضمناً اطلاعات زمان و هزینه نیز قطعی منظور می شوند لیکن در عمل مشاهده می گردد که همواره این فرض معتبر نمی باشد .
در این مقاله فرض خطی بودن رابطه هزینه نسبت به زمان برداشته می شود و سایر حالات توابع هزینه پیوسته ( محدب و مقعر ) و گسسته در این سیستم بررسی می شوند .
همچنین منحنی های هزینه جمعی نسبت به زمان تکمیل پروژه برای حالات فوق از طریق یک نرم افزار برنامه نویسی شده بررسی گردیده و در نهایت می توان از این نرم افزار و این توابع هزینه غیرخطی نسبت به زمان می شوند و پیشنهاداتی برای مطالعات و پژوهش های بعدی ارائه خواهد شد .