سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلا احمدزاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
دکتر داریوش نوروزی –

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه هماهنگی و عدم هماهنگی شبکهای شناختی ( متکی به زمینه و مستقل از زمینه ) معلمان هنر و رابطه آن با خلاقیت دانش آموزان پرداخته است.فرض کلی بر این است که بین هماهنگی و عدم هماهنگی سبکهای شناختی معلمان هنر و دانش آموزان با خلاقیت رابطه وجود دراد.در پژوهش حاضر ۸۰ دانش آموز دختر کلاس سوم راهنمایی در نواحی ۱ و ۴ آموزش و پرورش شهرستان اهواز که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، شرکت داشتند . نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که به طور کلی بین هماهنگی و عدم هماهنگی سبک شناختی معلم و دانش آموز با خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود ندارد. به استثناء سوال سوم تحقیق که بین عدم هماهنگی سبک شناختی معلم و دانش آموز ( معلم متکی به زمینه و دانش آموز مستقل از زمینه ) و خلاقیت دانش آموزان رابطه معنا داری وجود داشت. یعنی زمانی که دانش آموز سبک شناختی مستقل از زمینه و سبک شناختی معلم متکی به زمینه باشد خلاقیت دانش آموز بیشتر است.