سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عباسعلی وهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
احمد ارزانی – استاد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود سلوکی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

عملکرد دانه و علوفه به عنوان صفات کمی پیچیده و ناشی از اثرات ژنتیکی، محیطی و اثرات متقابل محیطی و ؤنتیکی مطرح می باشند. روش تجزیه مسیر با توجه به تفکیک نمودن ضرایب همبستگی به آثار مستقیم و غیرمستقیم هر جزء مؤثر بر عملکردبه عنوان راه حلی جهت پیشرفت بیشتر در افزایش عملکرد پیشنهاد شده است. در این آزمایش ۱۴ توده بومی خلر جمع‌آوری شده از مناطق مختلف ایران در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفتند. عملکرد دانه در واحد سطح با هر یک از صفات تعداد دانه در غلاف و ارتفاع بوته همبستگی مثبت و بالایی داشت ولی همبستگی آن با وزن صد دانه منفی بود. صفات ارتفاع بوته و تعداد انشعاب اصلی در بوته نیز همبستگی ژنتیکی مثبت و بالایی را با عملکرد علوفه نشان دادند. نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون مرحله‌ای برای عملکرد دانه در بوته نشان داد که اجزای عملکرد شامل تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن صد دانه به ترتیب وارد مدل شدند و جمعاًًً ۹۴ درصد از تغییرات عملکرد دانه در بوته را توجیه کردند. نتایج حاصل از تجزیه ضرایب مسیر برای عملکرد دانه در بوته نشان داد که صفت تعداد دانه در غلاف بیشترین اثر مستقیم و مثبت را بر روی عملکرد دانه داشت ولی در مورد عملکرد علوفه، بیشترین اثر مستقیم و مثبت مربوط به عملکرد تک بوته بود. ضمناً اثر مستقیم ارتفاع بر عملکرد علوفه ناچیز بود اما اثر غیر مستقیم آن از طریق عملکرد تک بوته بالا بود.