سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
روح الله تاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران
زهرا خدارحم پور – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران
امیرحسین گرجی – استادیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

چکیده:
این مطالعه برای یافتن ارتباط بین ۱۹ خصوصیت مرتبط با جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه در ۵ گونه مهم زراعی حبوبات انجام گرفت. متغیرهای مورد بررسی در ۳ دسته شامل خصوصیات فیزیکی بذر، خصوصیات جوانه زنی بذر در آزمایشگاه و ویژگی های سبز شدن در مزرعه دسته بندی شده اند. نتایج همبستگی ساده بین دو دسته خصوصیات فیزیکی بذر و خصوصیات جوانه زنی بذر در آزمایشگاه نشان داد که بالاترین همبستگی بین طول دانه با وزن تر گیاهچه (r=0/988**) می باشد. همبستگی ساده بین دو دسته خصوصیات فیزیکی بذر و سبز شدن در مزرعه نشان داد که بالاترین همبستگی بین وزن دانه و وزن تر گیاهچه (r=./983**) می باشد. همبستگی ساده بین دو دسته خصوصیات جوانه زنی بذر در آزمایشگاه و ویژگی های سبز شدن در مزرعه نشان داد که بالاترین همبستگی بین وزن خشک گیاهچه در مزرعه و وزن خشک گیاهچه در آزمایشگاه (r=./988**) می باشد.