سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی فاتح – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب
محمد عبدالهیان نوقابی – موسسه تحقیقات چغندرقند – کرج
محمود مصباح – موسسه تحقیقات چغندرقند – کرج

چکیده:

این تحقیق در سال ۱۳۸۱ در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند واقع در کرج با هدف بررسی برخی صفات فیزیولو ژیکی سه ژنوتیپ چغندرقند شامل ۷۲۱۹، Bp- کرج و ۷۱۱۲ تحت تاثیر شیب تنش خشکی مداوم با استفاده از سیستم آبیاری بارانی تک شاخه ای (لاین سورس ) انجام شد . تیمار های آبیاری کامل (I1) ، تنش ملایم (I2) و تنش شدید (I3) به طور مداوم طی فصل رشد همراه با سه ژنوتیب چغندرقند درسه تکرار در قالب طرح اسپیلیت بلوک انجام گرفت . کل آب دریافتی در تیمار های آبیاری کامل ۹۳۵ میلی متر، تنش ملایم ۶۷۰ میلی متر و تنش شدید ۳۸۰ میلی متر بود .نمونه برداری برای اند ازه گیری صفات فیزیولو ژیکی در چهار مرحله ۴۱، ۶۱، ۱۱۱ و ۱۵۷ روز پس از کاشت انجام شد . ضریب همبستگی صفات فیزیولو ژیکی با عملکرد ریشه و عملکردشکر قابل استحصال در برداشت نهایی محاسبه شد . نتایج نشان داد بین شاخص سطح برگ در اوایل رشد ( ۴۱ روز پس از کاشت) با عملکرد ریشه نهایی در شرایط نرمال و تنش همبستگی مثبت وجود دارد ولی در انتهای رشد ( ۱۵۷ روز پس از کاشت ) در هر دو شرایط همبستگی منفی وجود داشت . لذا برای تولید ریشه بالا ، برخورداری از شاخص سطح برگ زیاد در اوایل دوره رشد برای چغندرقند ضروری می باشد. بین وزن خشک ریشه در اوایل دوره رشد با عملکرد شکر قابل استحصال در برداشت نهایی در هر دو شرایط تنش رطوبتی و نرمال همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. بطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد ، وزن خشک ریشه در اوایل دوره رشد تحت شرایط نرمال و تنش خشکی می تواند به عنوان یک شاخص جهت برآورد عملکرد شکر قابل استحصال نهایی مورد توجه قرار گیرد.اوایل دوره رشد با عملکرد شکر قابل استحصال در برداشت نهایی در