سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رقیه امینیان – اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
محمود خدام باشی امامی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
مهراب یادگاری – عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظور بررسی شاخص های مقاومت به خشکی و مطالعه همبستگی عمل کرد دانه با صفات مختلف در لوبیا ، ١٠ رقم لو بیای معمولی در آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرارکه در آن سه محیط بدون تنش ، تنش در مرحله رشد رویشی و تنش در مرحله رشد زایشی به عنوان کرت اصلی و ارقام به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدند ، در مزرعه دانشگاه شهر کرد مورد ارزیابی قرارگرفت . براساس عملکرد دانه پنج شاخص مقاومت به خشکی شامل میانگین تولید (MP) و میانگین هندسی تولید (GMP) و تحمل (TOL) و شاخص حساسیت به تنش (SSI) و شاخص تحمل تنش (STI) محاسبه و ارزیابی شدند . نتایج برآمده از آزمایش نشان داد که شدت تنش (SI) در مرحله رویشی برابر ۰/۱۲ و در مرحله زایشی معادل ۰/۵۵ بود. نتایج همبستگی بین شاخص های مقاومت به خشکی و عمل کرد دانه هم در شر ایط تنش و هم در شرایط بدون تنش نشان داد که شاخص های GMP,MP,STI همبستگی بالایی با عمل کرد در هر دو محیط داشتند . با ترسیم نمودار سه بعدی متغیرهای YP,STI و YS ارقام به ٤ گروه C,B,A و D تقسیم شدند. در هر دو شرایط تنش در مرحله رشدرویشی و تنش در مرحله رشد زایشی ارقام سفید Emerson74 و سفید دهقان ، سفید Jules و قرمز صیاد در گروه A و ارقام قرمز ناز و چیتی Cos-16 در گروه D قرار گرفتند . همچنین نتایج حاصل از آزمایش نشان داد هم در شرایط تنش و هم در شرایط بدون تنش ضریب تنوع عمل کرد دانه نسبت به سایر صفات بالاتر بود . در هر دو محیط تنش و بدون تنش تعداد غلاف در بوته بیشترین همبستگی را با عمل کرد داشت درحالیکه تعداد دانه دربوته و وزن صد دانه به ترتیب کمترین همبستگی را با عملکرد درشرایط بدون تنش و در شرایط تنش داشتند.