سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سام صفری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
حمیدرضا باقری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

به منظور ارزیابی و بررسی همبستگی بین صفات مختلف و تجزیه مسیر اجزای عملکرد بر عملکرد دانه و روغن در ۱۱ رقم (دو صفر ) آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد در سال ١٣٨٠ به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با ٤ تکرار اجرا شد . ضرایب همبستگی فنوتیپی بین صفات نشان داد بیشترین ضریب همبستگی (۰/۹۹۲) مربوط به عمل کرد دانه و عملکرد روغن بود . عملکرد دانه با رشد قبل از زمستان ، تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد دانه درغلاف ، وزن هزار دا نه و عملکرد روغن همبستگی مثبت و معنی دار در سطح احتمال یک درصد داشت و با طول دوره رویش همبستگی منفی و معنی دار در سطح احتمال ٥ درصد نشان داد . درصد روغن دانه نیز با صفات مقاومت به سرما ، جوانه زنی تا شروع گلدهی، ارتفاع بوته ، طول دوره رویش و تعداد دانه در غلاف همبستگی مثبت و معنی دار داشت . نتایج حاصل از تجزیه ضر ایب مسیر بر ای عملکرد دانه و روغن در واحد سطح نشان داد که روند تغییرات اثرهای مستقیم و غیر مستقیم اجزای عمل کرد بر عملکرد دانه و روغن بسیار شبیه یکدیگر بود . صفت تعداد دانه در غلاف بیشترین اثرمستقیم مثبت بر عملکرد دانه و روغن در واحد سطح (۰/۴۱۴ و ۰/۴۵۳) را داشت . تعداد دانه در غلاف از طریق صفات تعداد غلاف در بوته و وزن هزار دانه اثرات غیر مستق یم مثبت بر عملکرد دانه و روغن داشتند . همبستگی مثبت و معنی دار صفت تعداد دانه در غلاف با عملکرد دانه (**۰/۵۹=r) و روغن در واحد سطح (**۰/۶۳=r) بیشتر ناشی از اثر مستقیم مثبت آن بوده است.