سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عزیز آفرینش – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
محمد حسین عزیزپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک هیبریدهای ذرت بر عملکرد دانه، این آزمایش در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول انجام شد. در این آزمایش ۱۱ هیبرید متوسط رس و دیررس ذرت دانه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار از لحاظ صفات تعداد برگ بالای بلال، قطر بلال، طول بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه در بلال، فاصله بین ظهور گرده تا ظهور کاکل یا (Anthesis-Silking Interval=ASI)، عملکرد دانه و شاخص برداشت مورد مقایسه قرار گرفتند . محاسبه ضرایب همبستگی نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال ۱% بین عملکرد دانه، تعداد برگ بالای بلال، قطر بلال، طول بلال، تعداد دانه در ردیف و شا خص برداشت موجود و بین عملکرد دانه و ASI همبستگی منفی و معنی داری در سطح احتمال ۱% وجود دارد. تعداد ردیف دانه دربلال فاقد همبستگی معنی دار با عملکرد دانه بود.