سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس لطفی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
سیدهادی حسینی – استادیار گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان مرکز تحقیق و توسعه شر

چکیده:

الگوی مصرف یا همان شکل منحنی بـار یکـی از فاکتورهـای مدیریت بار می باشد ، که بـر اسـاس آن برنامـه ریـزی توسـعه شبکه، محاسـبات تلفـات انـرژی، پـیش بینـی بـار و … انجـام می گیرد . در برنامه ریزی توسـعه و یـا پـیش بینـی بـار در نظـر گرفتن پست هایی که دارای الگوی مصرف مشابهی هستند به صورت یک پست متمرکز ، محاسبات مربوطه را بسـیار سـاده می کند . در ایـن راسـتا در نظـر گـرفتن شاخصـی کـه میـزان همبسته بودن رفتار بار پستها را ارائه دهد ، می توانـد راه گشـا بوده و در دسته بندی پستها مفید واقع شود . در این مقاله به بررسی این شاخص ها به منظور تعیـین میـز ان همبســتگی رفتــار بــار پســت هــا پرداختــه مــی شــود . اســاس شاخص های بیان شده نرمالیزه کردن بارهای سـاعتی در طـول شبانه روز و مقایسه مقادیر بـه دسـت آمـده بـرای پسـت هـای مختلف می باشـد . بـرای مقایسـه مـاتریس هـای نرمـالیزه نیـز رابطه ای ارائه شده است . عدد حاصل از مقایسه مـاتریس هـا ی نرمالیزه به عنوان درجه همبستگی رفتار بار در نظر گرفته شده است . شاخص های معرف ی شده روی شبکه نمونه بـرق منطقـه ای سیستان و بلوچستان اعمال و میزان همبسـتگی رفتـار بـار پستهای انتقال موجود در این برق منطقه ای تعیـین و تغییـرات آن در طول سال بررسی شده است .