سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمید شعبانزاده – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
قادر باقری – کارشناس ارشد عمران، گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

ضریب نفوذ پذیری خاکها به عنوان یک عامل مهم در مطالعات خاک و ژئوتکنیک مطرح می باشد. امروزه روشهای مختلفی برای تعیین این ضریب در محل (صحرا) و یا در آزمایشگاه با توجه به نوع خاک وجود دارد. در بعضی از موارد و در برخی خاکهای خاص هم می توان از روابط تجربی مانند رابطه هازن و یا روابط دیگر استفاده کرد. پارامترهای مختلف زیادی در میزان نفوذپذیری خا ک مؤثر می باشند. ازجمله پارامترهای تاثیرگذار در ضریب نفوذ پذیری خاکها میزان تراکم یا به عبارت دیگر، تخلخل خاک می باشد.مسئله ای که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، چگونگی یافتن روابط جدید تجربی بر مبنای نوع خاک و آزمایشات نفوذ پذیری آزمایشگاهی برای خا کهای مختلف با میزان تخلخل متفاوت می باشد. در این ماله با انجام آزمای شهای متعدد بر روی انواع خا کها، مشخصات فیزیکی خاک ها به همراه نفوذپذیری آنها تعیین شده و سپس بر اساس پردارش نتایج بدست آمده، میزان تأثیر و همبستگی پرامترهای مختلف بر ضریب نفوذپذیری خا کها بررسی شده و بر همین مبنا رابطه ای ارائه گردیده است..