سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهروز اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
علی اکبر قنبری – عضو هیئت علمی ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین
حمیدرضا دری – عضو هیئت علمی ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین

چکیده:

به منظور تعیین همبستگی صفات مورفوفنولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چیتی و تعیین سهم صفاتی که بیشترین تأثیر را در عملکرد دانه دارند و همچنین بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم صفات بر عملکرد، آزمایشی با تعداد ۱۸۶ ژنوتیپ لوبیا چیتی در سال زراعی ۸۳ در ایستگاه ملًی تحقیقات لوبیا خمین اجرا گردید. صفات مختلف لوبیا شامل تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی، ارتفاع بوته، تیپ بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه و عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج همبستگی فنوتیپی نشان داد که عملکرد دانه با کلیه صفات به جز ارتفاع بوته و وزن صد دانه همبستگی مثبت و معنی‌دار دارد. تجزیه ضرایب مسیر برای عملکرد دانه نشان داد که صفت دانه در بوته بیشترین اثر مستقیم مثبت و تعداد غلاف در بوته بیشترین اثر مستقیم منفی را دارا می‌باشند. با توجه به ضرایب همبستگی و تجزیه مسیر، صفت تعداد دانه در بوته نقش بسزایی در عملکرد داشته و گزینش بر اساس این صفت در بالا بردن عملکرد مؤثر می‌باشد.