سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهدی خوشناموند – عضو هیأت علمی گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی سرایان، دانشگاه بیرجند

چکیده:
تالاب شادگان یکی از اکوسیستم های آبی ارزشمند موجود در ایران است که در استان خوزستان واقع شده است. علی رغم ارزش های بالای این تالاب، روز به روز آلودگی این تالاب از طریق منابع آلودگی های ناشی از نشت لوله های انتقال مواد نفتی، صنایع شیمیایی، آلوده کننده صنعتی، شهری و کشاورزی به شدت در حال افزایش است. جیوه فلز سنگین و سمی ای است که به علت موارد ذکر شده دارای غلظت بیش از حد مجاز در این تالاب است. در این مطالعه از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به عنوان یک بیواندیکاتور زنده در ارتباط با آب تالاب برای اثبات وجود جیوه و بررسی همبستگی غلظت جیوه در بافت عضله این ماهی با متغیرهای ریختی آن انجام گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی معنی دار و مثبتی بین غلظت جیوه موجود در بافت عضله این ماهی با متغیرهای ریختی وزن کل، طول کل و طول استاندارد این ماهی وجود دارد (۰۵/۰p<