سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی کایدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه زابل
معصومه دلیری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل
پیمان افراسیاب – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل

چکیده:

مدیریت منابع آب از جمله آب زیرزمینی بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این میان بررسی تغییرات مکانی عمق آب زیرزمینی نقش کلیدی در مدیریت بهتر این منابع دارد. از جمله ابزار های مهم در بررسی همبستگی مکانی متغیر مورد نظر در علم زمین آمار، نیم تغییرنما می باشد. در این مطالعه همبستگی مکانی عمق آب زیرزمینی در مساحتی حدود ۴۷۰۰۰ هکتار از اراضی دشت سیستان با استفاده از نیم تغییرنما بررسی می گردد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عمق آب زیرزمینی در دشت سیستان با دارا بودن نسبتبرابر ۵/۰از همبستگی مکانی متوسطی برخوردار می باشد. بهترین مدل برازش داده شده به نیم تغییرنمای تجربی، مدل کروی با اثر قطعه ای ۱۸۴۷ می باشد. مقدار سقف نیم تغییرنما، ۳۶۹۸ و شعاع تاثیر آن ۳۱۴۰ متر است.