سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید شعبانزاده – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
قادر باقری – کارشناس ارشد عمران، گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
سیامک کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

امروزه در تمام علوم به خصوص علوم آزمایشگاهی نیاز به ایجاد روابط بین پارامترهای مختلف احساس می شود وتمام محققین سعی در تشکیل این روابط و ارزیابی میزان همبستگی آ نها دارند.این نیاز در علوم آزمایشگاهی به علت وق تگیر وهزینه بر بودن آزمایش ها، بیشتراز علوم نظری به چشم می آید. در علم مکانیک خاک نیز که تمام اصول نظری رابطه تنگاتنگی با آزمایش های مربوط به آن ها دارد، پیدا کردن رابطه بین پارامترهایی که سهل الوصول هستند وآزمایش های ساده تر وکم هزینه تری دارند از مواردی است که همیشه مورد توجه بوده است. ازجمله آزمایشهای صحرایی که جهت کنترل عملیات خاکی به کار م یرود، آزمایش تعیین وزن مخصوص صحرایی و درصد رطوبت در محل می باشد. در این مقاله با انجام آزمای شهای صحرایی تعیین وزن مخصوص، درصد رطوبت و نفوذ استاندارد در لایه های مختلف سد خاکی بلوک زنجان به بررسی همبستگی بین پارامترهای وزن مخصوص خشک و مرطوب خاک، نسبت تراکم با تعداد ضربات آزمایش نفوذ استاندارد پرداخته شده است تا تنها با انجام این آزمایش در لای ههای خاکریزی شده و دست یافتن به تعداد ضربات در هر لایه بتوان مقادیر پارامترهای اشاره شده را به دست آورد.