سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم غلامی – گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
میرعلی اکبر نوگل سادات – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
منوچهر قرشی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

منطقه مورد مطالعه، در قلمرو ایران مرکزی و دارای مشخصات زمین شناسی لوت و سیستان است. تعدادی عناصر ساختاری مانند: چین، گسل، درزه، خطواره و همچنین تعدادی شاخص های ریخت زمینساختی از قبیل شکل مقطع دره ها، پرتگاه ها، شاخص شیب رودخانه ها، میزان انحنای رودخانه ها و … مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج حاصل، می توان منطقه جنوب غرب قاین را به دو بخش باراستای شمال غرب-جنوب شرق و شمال-جنوب تقسیم کرد. بخش با راستای شمال غرب-جنوب شرق تحت اثر سیستم فشاری – برش راستگرد قرار گرفته اما مؤلفه فشاری بیشتر عمل کرده است. بخش با راستای شمال-جنوب نیز که تحت اثر همین سیستم دگر شکلی بوده بیشتر تحت اثر برش قرار گرفته است. با مطالعه گسل های مهم اطراف قاین در محدوده ای به گستردگی بیش از ده هزار کیلومتر مربع، این نتیجه حاصل شد که گسل های با امتداد شمال-جنوب و شمال غرب-جنوب شرق به صورت راستگرد اما گسل های با امتداد شمال شرق -جنوب غرب و شرقی-غربی به صورت چپگرد عمل کرده اند. نتایج حاصل از بررسی های سه موضوع مذکور تٱیید کننده اعمال مولفه اصلی جابه جایی در جهت شمال شرق-جنوب غرب است.