سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا قاسمی فسایی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب (دانشگاه شیراز)
ابراهیم ادهمی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
منوچهر مفتون – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
ناهید خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

نیکل جزء فلزات سنگین است و مقادیر زیاد آن سبب کاهش کیفیت خاک و آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی می شود. جذب سطحی از مهمترین فرایندهای کنترل کننده غلظت فلزات در خاک می باشد ( ۴). پژوهش بوسینلی و همکاران ( ۲) از تحقیقات نادری است که جذب سطحی نیکل در یک خاک آهکی را مورد بررسی قرار داده است. هر چند که پژوهش های محدودی در خصوص جذب سطحی نیکل در دنیا صورت گرفته است ولی تا آنجا که نگارندگان اطلاع دارند چنین تحقیقی در خاکهای آهکی نواحی مختلف ایران انجام نشده است. هدف اصلی این پژوهش مطالعه
همدماهای جذب سطحی نیکل و ارتباط ضرایب آنها با ویژگیهای برخی خاکهای دو استان فارس و گیلان می باشد.