سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سروه سدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا، همدان
علی اکبر صفری سنجانی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
زاهد شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان
محمدحسین سدری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان

چکیده:

جذب فسفر بوسیله خاک ها یکی از موضوعاتی است که تحقیقات گسترده ای در مورد آن انجام شده است. قابلیت جذب فسفر تحت تاثیر عوامل متعددی می باشد. این عوامل شامل پ- هاش ، وجود یونهای آهن، آلومینیوم، کلسیم ومقدار مواد آلی خاک می باشد. همدماهای جذب فسفر مقدار فسفر جذب شده را به عنوان تابعی از غلظت فسفر تعادلی نشان داده و با استفاده ا زآن قدرت تثبیت فسفر درخاک ها را می توان تخمین زد. رابطه بین مقدار فسفر جذب شده در واحد وزن خاک و غلظت تعادلی فسفر در محلول در دمای ثابت بوسیله چند معادله همدمای جذب توصیف شده است. سه انگیزه اصلی برای مطالعه نمودارهای جذب وجود دارند: ۱- تشخیص ترکیباتی از خاک که در جذب فسفر نقش دارند، ۲- پیشگویی مقدارکود فسفره مورد نیاز خاک ها و۳- مطالعه طبیعت فرایندهای جذب فسفر برای شناخت مکانیسم این فرایندها (۵). جذب فسفر در خاک ها می تواند به وسیله چندین مدل توصیف شود که همدماهای جذب لانگ مویر، فرندلیش مهم تر از بقیه می باشند (۱و۲). در معادله فرندلیش انرژی پیوند با افزایش میزان جذب بطور نمایی کاهمش می یابد (۱). معادله لانگ مویر ازمعادلات دیگری است که برای توصیف جذب گازها در سطوح جامد پیشنهاد شد، که برای اولین بار بوسیلهاولسن و واتاناب به منظور توصیف جذب فسفر در خاک ها به کار گرفته شد(۴). مزیت اصلی معادله لانگ مویر این است که می تواند حداکثرجذب فسفر را به وسیله آن تخمین زد (۱). این مطالعه به منظور بررسی تعیین مشخصات جذب سطحی فسفر و همچنین مقایسه همدماهای جذب فسفر در دو دمای ۱۵ و ۲۵ درجه سانتی گراد انجام شد.