سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین میراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی
علی اکبر صفری سنجانی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
مسعود دادیور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اراک

چکیده:

جذب سرب بوسیله خاک ها یکی از موضوعاتی است که تحقیقاتی در مورد آن انجام شده است . قابلیت جذب سرب تحت تأثیر عوامل متعددیمی باشد . سرب در خاک بصورت++ pb جذب رس و مواد آلی و اکسید آهن و آلوم ینیوم می شود . جذب سطحی آن بیشتر تحت تأثیر ویژگی هایی مانند فراوانی رس، مواد آلیpH ، یون های آهن، آلومینیوم و کلسیم می باشد. ، هم دماها ی جذب سرب مقدار سرب جذب شده را به عنوان تابعی از غلظت سرب تعادلی نشان داده و با استفاده از آن قدرت تثبیت سرب در خاک ها را می توان تخمین زد . رابطه بین مقدار سرب جذب شده در واحد وزن خاک و غلظت تعادل ی سرب در محلول در دما ی ثابت بوسیله چند معادله هم دمای جذب توصیف شده است. اهداف اصل ی مطالعه نمودارها ی جذب عبارت است از : – پیش بینی مقدار حد مجاز آلودگی خاک ها و ۲- مطالعه طبیعت فرا یندهای جذب سرب برای شناخت مکانیسم این فرایندها جذب سرب در خاک ها می تواند بوسیله چندین مدل توصیف شود که هم دمای جذب لانگ مویر و فرندلیش مهم تر از بقیه می باشند . در معادله فرندلیش انرژی پیوند با افزایش میزان جذب بطور نمایی کاهش می یابد . معادله لانگ مو یر از معادلات دیگری است که برا ی توصیف جذب گازها در سطوح جامد پ یشنهاد شده است . مزیت اصل ی معادله لانگ مو یر ا ین است که به کمک آن می توان حداکثر (b) و گنجایش بافری خاک (MBC = k.b) را برآورد کرد. این پژوهش برای بررسی تعیین مشخصات جذب سطح ی سرب انجام شده است.