سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسن جوارشکیان – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تبریز
عباس زارع نژاد اشکذری – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم محرکه خودرو، دانشگاه تبریز
سیدبابک علم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم محرکه خودرو ، دانشگاه تبریز

چکیده:

پارامترهای سیستم تزریق سوخت، نقش بسزایی را در فرآیند احتراق و در نتیجه مصرف سوخت و آلاینده های خروجی بویژه آلاینده NOxوSootدارند. به همین دلیل در این مطالعه ، اثر پارامترهای مختلف سیستم تزریق سوخت شامل هندسه نازل، تعداد و قطر سوراخ نازل، زاویه پاشش افشانه سوخت و فشارهای مختلف تزریق بر روی مصرف سوخت و آلاینده های NOxوSoot در موتور دیزلی تزریق مستقیم OM355 دربار کامل و در دور ۱۴۰۰rpm با استفاده از نرم افزار AVL FIRE بررسی شده است . برای ارزیابی نتایج حاصل از شبیه سازی، مقدار بیشینه فشار تجربی و زاویه رخداد آن با مقدار حاصل از حل عددی مقایسه شده است. در کنار این پارامتر ، مقادیر تجربی آلاینده های Noxو Soot و همچنین مصرف سوخت ویژه ترمزی با مقادیر تئوری مقایسه شده است. این مقایسه ها نشان می دهند که تطابق خوبی بین نتایج حاصل از حل عددی و نتایج تجربی وجود دارد.