سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی کشاورز – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهران خاکی جامعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کر
سیدحسین منصوری – استادیار، بخش مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رهنما – مربی، بخش مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله تاثیر گرادیان غلظت بخار آب بین دو صفحه موازی به صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. معادلات دیفرانسیل حاکم بر جریان به دلیل خواص متغیر مخلوط هوا و بخار و گرادیان غلظت به هم وابسته اند. این معادلات با استفاده از روش احجام محدود به معادلات جبری تبدیل و به طور همزمان حل شده اند.
نتایج حاصل از شبیه سازی عددی و انجام مطالعات پارامتریک تاثیر عدد رینولدز ورودی، دمای صفحه پایین بر روی جریان سیال و عدد نوسلت موضعی ارائه شده است. مشاهده شده است که افزایش دمای صفحه پایین باعثافزایش سرعت تبخیر شده و رطوبت مخصوص افزایش می یابد و در نهایت سبب افزایش عدد نوسلت وضعی می شود. همچنین افزایش عدد رینولدز ورودی سبب افزایش تبخیر و نوسلت موضعی شده اما به علت بالا رفتم حجم هوای ورودی رطوبت مخصوص کاهش می یابد.