سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
محمد شیشه ساز – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، استاد
مهدی بقایی – کارشناس ارشد

چکیده:
این مقاله به بررسی و تحلیل تنش در اطراف سوراخ در مواد مرکب چند لایه هیبریدی با الیاف بلند که در آن الیاف در جهت طولی چند لایه قرار دارند، می پردازد؛ سوراخ بطور متقارن در وسط چند لایه قرار دارد و فرض بر این است که بر اثر ازدیاد تنش برشی در ماتریس اطراف سوراخ یک ناحیه تسلیم یافته به طول۲Lp در ماتریس ایجاد شده است؛ چند لایه دارای طول بینهایت، عرض محدود و ضخامت ثابت بوده و تحت بار کششی ثابت در بینهایت قرار دارد . برای بررسی ناحیه تسلیم از تئوری ماتریس تسلیم یافته ۱ استفاده شده است . ، معادلات تعادل حاکم بر چن د لایه با استفاده از تئوری شیرلگ ۲ استخراج شده است . با توجه به شرایط مرزی و پیوستگی حاکم بر چند لایه نتایج تمرکز تنش و تنش برشی ماکزیمم در اطراف سوراخ بدست آمده است . نتایج نشان میدهد که ضریب تمرکز تنش و ماکزیمم تنش برشی در چند لایه ساده و هبیرید با افزایش طول منطقهی پلاستیک کاهش می یابد. تنش برشی ماکزیمم در چندلایه – ی ساده وهیبرید در حالت الاستیک و پلاستیک با افزایش تعدادالیاف که نشان دهنده ی پهنای چندلایه می باشد، کاهش می یابد . همچنین اثر تعداد الیاف شکسته شده، تعداد کل الیاف و نسبت مدولهای الاستیسیته روی تمرکز تنش نیز بررسی شده است