سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

افشار استخر – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
زیبنده دهقانپور – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور تولید رقم ذرت زودرس ومناسب مناطق معتدل و یا سرد کشور با فصل رشد کوتاهتر از آنچه بر ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ لازم است و ارزیابی هیبریدهای زودرس جدید داخلی و خارجی در برابر هیبریدهای شاهد و رسیدن به ارقام پرمحصولتر وسازگار با شرایط آب و هوایی منطقه دو آزمایش مرحله نیمه نهایی یک ی با ۱۸ هیبرید و دیگری با ۲۰ هیبرید با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. ارقام آزمایش در کرت های ۲ ردیفی کشت گردیدند.تراکم کاشت ۷۵۰۰۰ بوته در ه کتاربود.مراقبت های زراعی و یادداشت برداری ها درطول فصل رشد انجام شد.عملکرد و اجزا آن نیز اندازه گیری شد و تجزیه آماری عمل کرد بر اساس رطوبت ۱۴% دانه انجام گرفت و مقایسه میانگین ها به روش آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد.همچنین چون تعدادی از بوته ها مبتلا به ویروس کوتولگی زبر ذرت شدند تعداد بوته های آلوده در هر تیمار نیز یادداشت شد.نتایج آزمایش اول ( ۱۸ هیبرید) نشان داد که بین هیبریدها از نظر عملکرد دانه و اجزا آن اختلاف معنی دار (P<0،۰۱) وجود داشت و بیشترین عملکرد مربوط به هیبریدهای شماره ۸ (FF648) و شماره ۱۱ (BC504) به ترتیب با تولید ۱۲/۳۸ و ۱۱/۳۸ تن در هکتار دانه با رطوبت ۱۴% می باشد. کمترین عملکرد مربوط به هیبرید شماره ۹ (BC354) و شماره ۱۶ (OSSK373) به ترتیب با تولید دانه ۷/۷۳۴ و ۸/۳۱۴ تن در هکتار بود که نسبت به شاهد محصول کمتری تولید کرده اند.همچنین این هیبریدها از نظر سایر صفات مثل ارتفاع بوته و بلال،تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه و عمق دانه،وزن هزار دانه و درصد چوب بلال (P<0،۰۱) نیز با هم اختلاف معنی دار نشان دادند.این هیبریدها حدود ۱۲ تا ۲۵درصد آلودگی به ویروس داشتند که از نظر آماری اختلاف معنی دار نبود.نتایج آزمایش دوم ( ۲۰ هیبرید ) نیز نشان داد که هیبریدها از نظر عملکرد دانه و سایر صفات با همدیگر اختلاف معنی دار داشته (P<0،۰۱) و بیشترین عملکرد مربوط به هیبریدهای شماره ۸ (K59×K1263/1) و ۱۰ (K56×K1263/1) به ترتیب با تولید دانه ۱۰/۹۹ و ۱۰/۳۷ تن در هکتار بود که البته با شاهد SC302 اختلاف معنی دار نشان ندادند. هیبریدهای ۱۵،۱۹،۲،۱۷،۹ و ۶ محصول کمتری تولید کردند. همچنین هیبریدهای این آزمایش در مرحله نیمه نهایی از نظر اجزا عملکرد هم شامل تعداد ردیف دانه ،تعداد دانه در ردیف، وزن هزاردانه و درصد چوب بلال و حتی درصد بوته های ویروسی اختلاف بسیار معنی دار (P<0،۰۱) با همدیگر نشان دادند.