سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهار فیروزآبادی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
مجید حکیم جوادی – مربی مرکز تحقیقات آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکان

چکیده:

تصفیه بی هوازی فاضلاب یکی از روشهای پر بازده حذف آلودگی آب است که در سالهای اخیر کاربرد زیادی داشته است. در اینروش، باکتری به صورت بی هوازی آلودگیها را به گاز متان، دی اکسید کربن و مواد دیگر تبدیل می کند و میتواند تا BOD , COD 90% موجود در فاضلاب را تصفیه کند. جریان در جداساز حاوی هر سهفازبوده بر اندرکنش بین فازها ازهندسه مجرا نیز تاثیر میپذیرد. در این مقاله اثر هندسه مجرا درهیدرولیک جریان و تولید گردابه ها در جداساز به صورت تجربی و تئوری بررسی سازی شده است. مقایسه مرکز گردابه در حل عددی و آزمایشات تطابق خوبی را نشان میدهد. اثرات تغییر زاویه گاز گیر بر توزیع سرعت به صورت عادی بررسی شده و اثر آن بر سایر فرایندهای درون راکتور به صورت کیفی بیان شده است.