سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک شاهی نژاد – رئیس گروه مخازن سدها، مدیریت مطالعات رسوب، سازمان آب و برق خوزستان، ا
سعید رستمی – رئیس گروه رودخانه ها، مدیریت مطالعات رسوب، سازمان آب و برق خوزستان، ا
سهام الدین محمودی کردستانی – مدیریت مطالعات رسوب، سازمان آب و برق خوزستان، اهواز

چکیده:

وجود شهر های بزرگ در مس یر رودخانه های کارون و دز و ضرورت حفاظت از این شهرها، اراضی کشاورزی و مراکز بزرگ صنعت ی در اطراف رودخانه در برابر هجوم س یلاب، لزوم اجرای طرح هـای کنتـرل سـ یلاب را بیش از پ یش ضروری می نما ید . در این مطالعه برای بررسی شرایط هیدرولیکی سیلاب درمحدوده شـهری اهواز، بازه ب ین پل راه آهن تا پل سفید بـه خـاطر شـرا یط خـاص وجـود جز یـ ره مـوزه آب ، بـا اسـتفاده از مدل ریاضی HEC-RAS مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت . مقایـ سه نتـا یج نـشان داده اسـت کـه وجـود جزیره موزه آب به تنهایی دل یلی برای افزایش رقوم سطح آب نبوده و مقاطع کنترل جریان در پائین دسـت بــوده و بایــستی اقــدامات بهــسازی لازم از جملــه لایروبــی و انحــراف ســیلاب بــرای بهبــود و اصــلاح
ظرفیت آبگذری جریان در محدوده شهری اهوازصورت گیرد .