سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدبهنام سروری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه شهید چمران
محمود بینا – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران

چکیده:

سد لاستیکی عبارت از جسم استوانهای خوابیدهای است که در عرض کانالها، رودخانه ها، و تاج سـدها قـرار میگیرند و از هوا یا آب یا ترکیبی از هر دو پر می شوند . خصوصیت بارز این سازهها بدون تغییر شـکل مانـدن در مسیر رودخانه و یا در سرریز سدها می باشد . سدهای لاستیکی ممکن است با پرتاب کننده یا بدون پرتاب – کننده باشند . در این تحقیق مدل فیزیکی مربوط به سدهای لاستیکی شبیه سازی و ساخته شد . پس از انجـام آزمایشات، مشاهدات آزمایشگاهی بررسی و داده های استخراجی تجزیه و تحلیـل آمـاری گردیدنـد . شـکل مناسب پرتابکننده در سدهای لاستیکی مقطع مثلثی و مکان مناسب آن زاویه ۴۵ درجه در نظر گرفتـه شـد . همچنین ضریب تخلیه سد همراه با پرتابکننده با حالت بدون پرتابکننده مورد مقایسه قرار گرفت