سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا رخشنده رو – استادیار بخش مهندسی راه و ساختمان دانشکده مهندسی-دانشگاه شیراز
آرش بشارت نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی راه و ساختمان دانشکده مهندسی-دانشگ

چکیده:

حرکت آلودگی همراه با آب در محیطهای متخلخل به گرادیان هیدرولیکی جریان و پارامترهای انتقال بستگی دارد. پارامترهای انتقال پارامترهایی هستند که توانایی و قابلیت محیط متخلخل را در انتقال آلودگی همراه با آب زیر زمینی بیان می کند. از جمله این پارامترها می توان به ضریب هدایت هیدرولیکی و ضریب پراکندگی اشاره نمود. پیش بینی گسترش، پخش و انتقال آلودگی در یک محیط متخلخل اشباع را می توان بوسیله ایجاد رابطه ای بین دانه بندی، تخلخل و قطر ذرات با پارامترهای مؤثر در پخش آلودگی به انجام رسانید.در این تحقیق نمونه هایی در محدوده خاکهای شنی و ماسه ای تهیه و تقسیم بندی این خاکها به کمک الکهای استاندارد انجام گرفت. پارامترهایی نظیر قطر میانگین و تخلخل در نمونه ها مشخص شده و ضرایب هدایت هیدرولیکی و پراکندگی اندازه­گیری گردید. نتایج بدست آمده نشانگر تغییرات پارامترهای مربوط به پخش آلودگی در آبهای زیرزمینی با دانه بندی و قطرمیانگین ذرات می باشد بطوریکه افزایش میانگین قطر ذرات باعث افزایش پراکندگی طولی و ضریب هدایت هیدرولیکی در نمونه های خاک گردید. از جداول ومنحنی های ارائه شده می توان دربرآورد انتشار آلودگی و کنترل آن در آبهای زیرزمینی درآبخوانهای با خاکهای دانه ای استفاده نمود.