سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد شایان نژاد – دانشگاه شهرکرد، استادیار گروه مهندسی آب

چکیده:

یکی از راههای ارزان قیمت کنترل سیلآب استفاده از سدهای پاره سنگی بدون هسته نفوذناپذیر می باشد. این سدها از نوع سدهای تأخیری هستند و هیدروگراف سیل خروجی از آنها دارای نقطه اوج کمتری نسبت به هیدروگراف ورودی است. به منظور بکاربردن این سدها برای کنترل سیلآب، شناخت هیدروگراف جریان امری ضروری است تا بتوان بطور صحیحی آنها را طراحی نمود. در این نوع سدها بعلت اینکه خلل و فرج داخل آنها بزرگ و جریان بصورت آشفته است قانون دارسی و بدنبال آن سایر معادلات متداول مربوط به جریان آب از محیط متخلخل صادق نیست. یکی ازروشهای مدل کردن چنین سیستمهایی پیچیده، استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی می باشد. هر شبکه عصبی مصنوعی شامل یک لایه ورودی، یک لایه خروجی و در بین این دو لایه یک یا چندلایه مخفی قرار دارد. در هر لایه یک یا چند نرون وجود دارد نرونهای لایه ورودی، متغیرهای مستقل مسئله مورد بررسی و نرونهای لایه خروجی متغیرهای وآبسته آن است. شبکه عصبی مصنوعی با اعمال وزنها به ورودیها و با استفاده از یک تآبع فعالیت، سعی می کند به یک خروجی مطلوب برسد. در این تحقیق ورودیهای شبکه عبارتست از مشخصات سد پاره سنگی، مشخصات کانال یا رودخانه پایین دست و دبی جریان، خروجی شبکه ارتفاع آب در بالا دست می باشد. شبکه ای که نهایتا در این تحقیق بدست آمد دارای با استفاده از اطلاعات واقعی مورد تایید قرار گرفت.