سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شایان نژاد – دانشگاه شهرکرد، استادیار گروه مهندسی آب
احمد کریمی – دانشگاه شهرکرد استادیار گروه خاکشناسی

چکیده:

با توجه به محدودیتهای مدل توازن حجمی، از قبیل ثآبت فرض کردن ضرائب شکل و وآبسته بودن به عمق نرمال در آبتدای نوار، در این مقاله روش اصلاح شده آن توسط والیانتاز برای نوارهای مختلف بکاررفته است. این روش براساس ترکیب مدل توازن حجمی و مدل اینرسی صفر توسعه یافته است . روش اصلاح شده را می توان برای نوارهای بدون شیب نیز بکاربرد. روش مذکور برای نوارهای مختلف آبیاری استافده شد و منحنی پیشروی آب در آنها ترسیم گردید. نتایج حاصله تطآبق بسیار خوبی با داده های صحرایی داشت.